Zondag 29 maart 2015 - Palmpasen (Palmarum) en doop van drie kinderen
Da. J. Woudstra-van Doorn ging voor in deze goed bezochte kerkdienst.
Er waren twee bijzondere dingen: het dopen van drie baby's, en de ereboog van kinderen met versierde palmpasenstokken.
Doopdienst met Pasen was in onze kerk al eerder voorgekomen, maar nog niet met Palmpasen.

De Schriftlezingen waren :
Marcus 11:1-9 - Intocht van Jezus in Jeruzalem,
en Lucas 19:37-38 - "Gezegend Hij die komt als Koning".


   
Voor de dienst begon, werden er via een beamer verscheidene foto's van de drie baby's op de muur geprojecteerd. - Naast de preekstoel
stond een kleine, maar mooie liturgische schikking, met witte rozen, een kruis en een hart van buxusgroen, symbool van de palmtakken.

         
Voor de dopelingen werden binnengebracht, kwamen eerst de kinderen terug uit de Sanjes, om een "erehaag" voor hen te vormen
met hun palmpasenstokken - waar overigens al niet meer alles onbeschadigd aanhing!

     
Links: de dopelingen worden binnengebracht; rechts: ouderling mevr. W. Mud schenkt water in het doopvont    

 
De ouders met hun baby's, in afwachting van de doop

     


 
Hidde Oeds Venema wordt als eerste gedoopt

 
Anna Roos Stoker zojuist gedoopt

 
En tenslotte de doop van Femke Sytske Meinsma.               

 
De ouders hebben de doopkaarsen in ontvangst genomen, en krijgen hierna het doopboekje van hun kind.


Na de dienst:  doopouders feliciteren en koffie drinken in de Sanjes

   
Na de dienst kon men de doopouders feliciteren in de Sanjes, en er was ook koffiedrinken; er stond een rij, het was heel druk,
en het was geen aangenaam weer buiten. - Van de met lekkers versierde palmpasenstokken was al niet zo heel veel meer over.

 
Binnen kon niet eens iedereen zitten, zo vol was het

 
En in de hal stonden weer heel mooie "paasbloemetjes" klaar voor mensen van onze gemeente
en in ons dorp die weleens wat extra aandacht mogen hebben - Kaapse viooltjes deze keer.